Creamy Potato and Onion Soup / Isobho Lamazambane noAnyanisi anoKhilimu

Recipes (1).png

“To feel cuddled and warm on a cold winter’s night, all you really need is soup.”

"Ukuze uzizwe uphephile futhi ufudumele kubusuku obumanzi okundingayo nje kuphela isobho.

Surely, there is little better than mugs full of warm, homemade soup, next to a toasty log fire on a chilly night! This dish is better known as Leek and Potato Soup. Unless you live near a well-stocked supermarket, or have green fingers that plant up a flourishing veggie garden, leeks are not that easy to come by. Luckily, onion is the humble cousin. This delicious alternative recipe was pulled from “Headstart to Cookery”, a recipe book compiled by the mothers of Headstart Pre-Primary School back in 1991. The recipe was submitted by my sister-in-grace, Linda Stone, using the faithful old onion instead, and it takes a heck of a lot of beating! I wonder who from Ixopo, Donnybrook, Creighton, Highflats and Umzimkulu remembers this handiest of recipe books dating back to way back when?

Ngokunga ngabazeki kukhona okungconwana kunezinkomishi ezigcwele ukufudumal, isobho elenziwe ekhaya, eduze komlilo ovuthayo ngobusuku obubandayo. Lesisidlo saziwa kahle ngokuthi Isobho le-Leek namazambane. Ngaphandle uma uhlala eduze kweSupermarket enayo yonke into, noma unezandla eziluhlaza ezitshala ingadi yemifino eqhakazayo, ama-leeks awatholakali kalula. Ngenhlanhla u-anyanisi umzala ozithobayo. Le-resiphi - emnandi yathathwa kwi- "Headstart @ to Cookery" ibhuku alma resiphi elenziwe omama base Headstart Pre-Primary School ngo1991. Le resiphi yafakwa udadewethu u-Linda Stone, esebenzisa u-anyanisi othembekile, ithatha okuningi ukuze uyehlule. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ubani waseXopo, Donnybrook, Creighton, Highflats ngase Mzimkulu osakhumbula lelo bhuku eliwusizo elakudala.

CREAMY POTATO AND ONION SOUP (4).png
CREAMY POTATO AND ONION SOUP (6).png
CREAMY POTATO AND ONION SOUP (1).PNG